حضور GS1 ایران در همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری

با عنایت به توصیه‌های ریاست محترم جمهور در آغازین روز سال جاری و تاکید بر تولید، صادرات و اشتغال به عنوان سه محور اصلی و مورد توجه در این سال، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نظر دارد اولین کنفرانس بین المللی “سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال” با هدف تبادل نظر در مورد سیاستهای صنعتی و تجاری مکمل سیاست‌های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلند مدت اقتصاد صادرات محور و اشتغال ‌زا برگزار نماید. امید است دیدگاه ها و تجارب بین المللی به سیاست گذاری اقتصادی مناسب تر در زمان تدوین برنامه ششم کمک نمایند.

• تبادل نظر در مورد سیاست های در دست تدوین تجاری و صنعتی برای رشد پایدار صادرات محور و اشتغال‌زا در ایران

• دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت توسعه صنعتی و تجاری برای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وب سایت همایش