برگزاری نشست جهت جذبSPها در تبریز

مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ و ۳۰ مرداد ماه، نشستی با حضور شرکت های پارک و فن آوری استان تبریز در همان شهرستان برگزار شد. هدف از این نشست آشنایی بیشتر با مفهوم و راهکارهای GS1، ایجاد نیاز در استفاده از این مفهوم، ارائه سطوح SPها و جذب این شرکت ها در این سطوح بوده است.

این نشست با استقبال زیادی روبرو شد و مصاحبه حضوری با چندین شرکت از جمله: شرکت رادهوش افزا(IOT)، شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک(طارح سیستم ردیابی فرش بر اساس RFID)، شرکت نرم افزاری سیستم های یکپارچه عملیاتی فجر آذربایجان (ERP شرکت های فلزی و خودرویی) و شرکت اپکس(کنترل تردد RFID) انجام شد. در نهایت جلسه ای با حدود ۳۲ شرکت پارک فن آوری و سخنرانی رییس پارک و نماینده مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات برگزار گردید. شرکت کنندگان از مجموعه پمپ سازی، شرکت های نرم افزاری و خدماتی، شرکت های IOT ، شرکت های شیمیایی و … حضور داشتند.