برگزاری اولین دروه مقدماتی GS1 در راستای طرح آموزش سازمان

اولین دوره آموزش مرکز با هدف پرورش SPها در تاریخ ۹۶/۰۴/۲۸ در مرکز برگزار شد. در این دوره تعداد ۱۳ نفر از SPها شرکت داشتند. تمام مطالب در قالب جزوات و بصورت تئوری و عملی اجرا شد و یک روز کامل تیم آموزش مرکز، مطالب اولیه را در اختیار حاضرین قرار داده و در نهایت با آزمون کتبی و دیدار از مرکز دانش به پایان رسید.