استاندارد‌های GS1 بهداشت و درمان را متحول کرده است

استاندارد‌های GS1 یک روش درمان پزشکی مدرن به منظور بهبود خدمات درمانی و افزایش ایمنی بیماران ایجاد کرده است