GS1 ایران در زمره ۲۵ نماینده اول در پروژه GS1CLOUD

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی GS1 در ۱۸ ژانویه ۲۰۱۸، ایران در ردیف پانزدهم از ۲۵ شرکت کننده اول در پروژه GS1CLOUD قرار دارد.