کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 منتشر گردید

با تصویب هیات محترم وزیران و اصلاحات مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی مجموعه مقررات صادرات و واردات سال 1398 توسط دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت تهیه و توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در قالب 98 فصل و 21 قسمت و 948 صفحه منتشر و در سراسر کشور توزیع می گردد علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.cppc.ir  مراجعه نمایند.