چشم‌انداز GS1

ايجاد جهانی است كه در آن كالاها و اطلاعات مربوط به آنها به نحو كارا و ايمن جابجا شوند تا فوايد ملموسی به كسب‌وكارها و زندگی مردم برسد.

ماموريت GS1

اين است كه موضوع فوق را راهبری و پشتيبانی كند به گونه‌ای كه هر يك از ذينفعان بتواند با سهولت به توسعه و استقرار استانداردهای موردنياز خود بپردازد.

برای چشم انداز و ماموريت GS1، نقشهايی بر عهده سازمان جهانی GS1 و سازمانهای ملی  قرار دارد.

نقش سازمان جهانی GS1

شناسايی، ايجاد، توسعه و نگهداری استانداردها و معماری كلی سيستم، هماهنگی با ديگر سازمان‌های استاندارد بين‌المللی، طراحی برنامه‌های آموزشی و مانند آن است.

نقش سازمان‌های ملی GS1

 كه در بيش از 110 كشور دنيا هستند پياده‌سازی استانداردها، هماهنگی با نهادهای قانونی محلی، مديريت جامعه كاربران و مديريت روابط با دولت خود و نهادهای ذيصلاح قانون‌گذار است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.