يكی از مشكلات فعلی شركت‌های توزيع برق، عدم توانايی كنترل كالا‌های ورودی به شبكه توزيع، از مبدا توليد كالا تا محل مصرف آن می باشد. اين موضوع باعث شده‌است كه با وجود توليد كالاهای مرغوب توسط سازندگان و تامين‌كنندگان داخلی، در بسياری از موارد كالاهای نامرغوب در شبكه توزيع برق مورد استفاده قرار بگيرد، كه هزينه‌هاي بسيار زيادي به شبكه توزيع، تحميل كرده است. اين موضوع دغدغه اصلی توزيع برق مشهد و حتی ديگر توزيع‌های برق بوده است. بر اين اساس كارشناسان تحليل مركز اقدام به طراحی سامانه‌ SGTIN DATA POOL كردند كه در اين سامانه امكان رديابی اقلام تامين مورد نياز توزيع‌های برق و اصالت‌سنجی آن‌ها ايجاد شد.

در اين سامانه تمامی توليد‌كنندگان و تامين‌كنندگان شركت توزيع برق با شناسه جهانی GLN شناسايی شده و  براي محصولات خود كد جهانی GTIN دريافت مي‌كنند و بر اساس ساختار جهانی GPC، اقدام به تشكيل كاتالوگ الكترونيكی محصول خود می كنند. سپس سامانه برای هر كالای توليدی يك شركت يك كد سريالی تخصيص می دهد. با اين روش تامين‌كنندگان می توانند تمامی محصولات خود را به صورت يكتا شناسايی كرده و كد سريالی را به صورت يك نماد باركد بر روي ليبل چاپ كرده و بر روی محصولات خود الصاق كنند. توليد‌كنندگان و تامين‌كنندگان كد سريالی محصولاتی را كه می خواهند براي توزيع برق ارسال كنند، در سامانه انتخاب كرده و به كارتابل مشاور كنترل كيفيت ارسال می كنند.

در كارتابل مشاور كنترل كيفيت، تمامی محصولاتی كه ارسال شده است به تفكيك تامين‌كنندگان قابل مشاهده است. مشاور كنترل كيفيت سريال‌های ارسالی را دريافت كرده و به بررسی كيفيت كالاها می پردازد. اگر كيفيت كالا متناسب باشد آن‌ها را تاييد می كند و اگر كالاها مشكلی داشته باشد با ذكر علت، آن‌ها را عدم تاييد می كند.

استفاده از اين سيستم يكپارچه می تواند مزايای زير را برای توليد‌كنندگان و توزيع‌های برق داشته باشد:

  1. ثبت و كنترل آمار توليدی محصولات به صورت سيستمي
  2. ايجاد قابليت رديابی و رهگيری
  3. انجام تبادل اطلاعات در كوتاه‌ترين زمان ممكن
  4. جلوگيری از ورود محصولات بی كيفيت به زنجيره تامين توزيع برق
  5. محافظت از برند توليد‌كنندگان
  6. تاييد اصالت محصولات
  7. كاهش هزينه‌های مديريتی
  8. مديريت سيستمی اطلاعات