شماره جهانی مکان منجر به شناسایی منحصر به فرد مکان های فیزیکی، مکان های عملیاتی و نهادهای قانونی می شود همچنین امکان ردیابی، قابلیت دیده شدن در بازارهای جهانی و بهینه سازی سیستمهای حمل و نقل و لجستیک را ایجاد می کند.