شفافیت مالیاتی

شفافیت مالیاتی مودیان، با استفاده از دستگاه‌های EFD

شفافیت مالیاتی مودیان، با استفاده از دستگاه‌های EFD: امروزه نگرانی جهان برای مسیر رشد مطلوب اقتصاد، افزایش یافته است. اصلاح و هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی یکی از روش‌های بهبود و پیشرفت شرایط اقتصادی در کشورهاس...