کاربردهای GS1 و RFID در شهر هوشمند چیست؟

کاربردهای GS1 و RFID در شهر هوشمند چیست؟ امنیت شهری هوشمند چیست؟ شهر کانون و بستر اصلی رشد و تکامل بشری بوده و یکی از ضرورت‌های پیدایش و تداوم شهر، آرامش و آسایش است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی ب...