استانداردهای ردیابی در صنعت بهداشت و درمان

استانداردهای ردیابی در صنعت بهداشت و درمان : بیمارستان‌ها و مراکز مراقبتی، محیط‌های بسیار پیچیده‌ای هستند و باید تمام مدت به‌دقت موردتوجه قرار گیرند. پزشکان و پرستاران انسان هستند و متأسفانه این بدان معنی است...