هر آنچه راجب تگ های RFID باید بدانید!

تگ های RFID، تگ های رادیویی غیرفعال هستند که با استفاده از امواج رادیویی خوانده می‌شوند. این فناوری یک‌صد سال است که ابداع‌شده و به دلیل قیمت بالا و ابعاد نامناسبشان کاربرد کمی داشتند، اما با کاهش قیمت و کوچک...