eCoupons

با فراگير شدن خرده‌فروشی های آنلاين، كوپن‌ها را نيز می توان با روش‌های الكترونيكی در اختيار مشتريان گذاشت. برای اينكه همه‌چيز در نهايت سهولت انجام شود، استاندارد GS1 برای مديريت كوپن‌های ديجيتالی، در تمام گام‌های مديريت كوپن از جمله ارتباطات اوليه و مقدمه‌چينی، كشف و مالكيت، ارزيابی و بازخريد، ارائه، گزارش‌گيری و تسويه مالی، فرايندی ساده، استاندارد، امن و قابل اطمينان را ايجاد می كند.