کدمیله‌ای کوتاه‌شده (با طول معمولی اما ارتفاع کاهش‌یافته) تنها موقعی استفاده می‌شود که جایی برای چاپ کدمیله‌ای با سایز کامل وجود نداشته باشد. کوتاه‌شدگی، قابلیت اسکن همه‌سویه را از بین می‌برد.

محدودیت‌­های اندازه بسته

 

استفاده از GTIN-8 زمانی مجاز است که:

  • کل مساحت قابل چاپ بسته محصول کمتر از 80 سانتی‌متر مربع باشد

  • مساحت بزرگترین وجه برچسب چاپ شده کمتر از 40 سانتی‌متر مربع باشد 

  • محصول استوانه‌ای با قطر کمتر از 30 سانتی‌متر است.