یک پیش شماره U.P.C مشتق شده از یک پیش شماره GS1 است که با صفر (“0”) شروع می شود و پیش کد صفر را حذف می کند. یک پیش شماره شرکتی باید تنها برای ساختار شناسه قلم کالای تجاری 12 رقمی مورد استفاده قرار گیرد: برای جزئیات بیشتر به بخش 2 مراجعه شود.
زمانی که یک پیش کد صفر به یک پیش شماره شرکتی U.P.C. افزوده می شود، به یک پیش شماره شرکتی GS1 تبدیل می شود که ممکن است برای صدور تمامی سایر کلیدهای شناسایی GS1 استفاده بشود.
نکته: برای مثال، پیش شماره شرکتی 6 رقمی U.P.C. 614141 از پیش شماره شرکتی 7 رقمی 0614141 GS1 مشتق شده است.
پیش شماره U.P.C. :
 برای صدور پیش شماره های شرکتی U.P.C. استفاده می شود؛
 برای شماره های مجاز به گردش در محیط رزرو شده اند،
 برای عملیات ویژه رزرو شده اند.