eCoupons

با فراگیر شدن خرده‌فروشی های آنلاین، کوپن‌ها را نیز می توان با روش‌های الکترونیکی در اختیار مشتریان گذاشت. برای اینکه همه‌چیز در نهایت سهولت انجام شود، استاندارد GS1 برای مدیریت کوپن‌های دیجیتالی، در تمام گام‌های مدیریت کوپن از جمله ارتباطات اولیه و مقدمه‌چینی، کشف و مالکیت، ارزیابی و بازخرید، ارائه، گزارش‌گیری و تسویه مالی، فرایندی ساده، استاندارد، امن و قابل اطمینان را ایجاد می کند.