منظور GS1 از رديابی و رهگيری چيست؟ 

traceabilit-map

 

يك قلم کالای تجاری يا غير تجاری، ممكن است مسيرهای متعددی را در زنجيره‌های تأمين طی کند تا به نقطه مصرف برسد. در چنين وضعيتی، مجموعه­‌ای از داده‌ها و اطلاعات درباره آن كالا و مسيری كه طی كرده است به وجود می آيد.

هر يک از عناصر زنجيره، ممکن است اطلاعاتی را به اين جريان اطلاعاتی بيفزايد يا به بخشی از اين اطلاعات نياز داشته باشد و آن را به‌کار گيرد. لذا همگی ذی نفعان نيازمند ايجاد سيستمی هستند که بتواند اطلاعات کالا را مديريت كند؛ به نحوی که هر يک از عوامل زنجيره بتوانند به واسطه نوع نياز خود، موقعيت فعلی و گذشته يك کالا را در زنجيره، شناسايی و رديابی كنند.

عبارت رديابی و رهگيری، به معنی قابليت شناسايی موقعيت فعی و گذشته يک موجوديت در طول يک مسير و در طی چرخه عمر آن موجوديت است به نحوی كه تمامی داده‌ها و اطلاعات مربوطه ثبت شده و به سادگی و سرعت قابل پيگيری باشد.

مطالعات GS1 نشان می دهد كه عمده پروژه‌های عملياتی شده رديابی در دنيا در دو حوزه زير هستند:

 رديابی در حوزه خرده‌فروشی

 رديابی در حوزه بهداشت‌ و درمان

   

شايسته ذكر است اگرچه علاقه‌مندی به رديابی، در حال حاضر بيشتر در «صنايع غذايی» و «بهداشت‌ و درمان» به چشم می خورد، اما «اصول كلی برقراری سيستم رديابی با چارچوب GS1» می تواند در هر نوع صنعتی به‌كار گرفته شود تا قابليت رديابی و رهگيری در سرتاسر زنجيره تأمين آن ايجاد شود.