gs1_standards_use_icon_0 اگرچه استانداردهای شناسایی، ضبط خودکار و تبادل الکترونیکی داده‌ها، پیش‌نیازهایی ضروری و زیرساخت‌هایی بسیار پراهمیت برای تسهیل فرایندها در زنجیره تأمین هستند، اما تا زمانی که کاربردهای مناسبی برای آن‌ها نیابیم، به اهدافی که در زمان توسعه این استانداردها در نظر داشته‌ایم نخواهیم رسید. بنابراین، GS1 در طول بیش از 40 سال سابقه فعالیت خود، همواره به دنبال جاری سازی این استانداردها در کاربردهای مناسب و مفید در زنجیره تأمین صنایع و بازارهای مختلف بوده است.

     

سازمان GS1‌ سه کاربرد اصلی برای استانداردهای فوق در نظر دارد:

 ردیابی و رهگیری

 کیفیت داده‌ها

 مدیریت کوپن‌های دیجیتالی