gs1_standards_capture_icon_0

ابزارهای ضبط خودكار داده‌ها دو گروه هستند:

باركدها

 • باركدهای EAN/UPC : باركدهايی كه يك بعدی يا خطی هستند و بر روی كالاهای خرده‌فروشی ديده می شوند.

  اطلاعات بيشتر …

 • خانواده ديتابار: باركدهاس يك بعدی فشرده كه داده‌های بيشتری در آنها ذخيره می شود مانند وزن يك ميوه.
  اطلاعات بيشتر …
 • باركدهای يك بعدی كه انحصارا در توزيع عمومی و عمليات لجستيكی استفاده می شوند: باركدهای يك بعدی كه از هر طرف خوانده می شوند و كليدهای شناسايی و ويژگيهايی در توزيع عمومی با آنها نمايش داده می شود.
  اطلاعات بيشتر …
 • باركدهای دوبعدی: نمادهای دوبعدی فشرده و ظرفيت بالا كه برای ارائه همه كليدهای شناسايی GS1 و ويژگيهای مربوطه مناسب هستند.
  اطلاعات بيشتر …

تگ‌های فركانس راديويی RFID

كد الكترونيكی محصول (EPC) و تگ شناسايی با فركانس راديويی (RFID): كد الكترونيكی محصول يا EPC پلی بين شناسه‌های مبتنی بر باركد GS1 و تگ فركانس راديويی RFID برقرار می كند. اطلاعات بيشتر …