gs1_standards_identify_icon_0

استانداردهای GS1 اين قابليت را فراهم می كنند تا برای شناسايی منحصربه‌فرد هر «چيز» يا به عبارت بهتر هر «موجوديت»، يك شناسه‌ی يكتای جهانی تخصيص داده شود. شناسه‌هايی كه مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجوديت می توان داد، با كمك «پيش‌شماره شركتی GS1» صادر می گردند. هر شركتی كه عضو GS1‌ می شود، يك پيش‌شماره شركتی منحصر‌به‌فرد دريافت می كند كه با اين كار، امكان شناسايی آن شركت در تمام دنيا به‌صورت يكتا فراهم می شود.

اين پيش‌شماره‌های شركتی نيز از «پيشوند‌های كشوری و موضوعی GS1» گرفته می شوند كه به كشورهای مختلف يا موضوعات و حيطه‌های خاص داده شده‌اند.

[table id=1 /]