gs1_standards_identify_icon_0

استانداردهای GS1 این قابلیت را فراهم می کنند تا برای شناسایی منحصربه‌فرد هر «چیز» یا به عبارت بهتر هر «موجودیت»، یک شناسه‌ی یکتای جهانی تخصیص داده شود. شناسه‌هایی که مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجودیت می توان داد، با کمک «پیش‌شماره شرکتی GS1» صادر می گردند. هر شرکتی که عضو GS1‌ می شود، یک پیش‌شماره شرکتی منحصر‌به‌فرد دریافت می کند که با این کار، امکان شناسایی آن شرکت در تمام دنیا به‌صورت یکتا فراهم می شود.

این پیش‌شماره‌های شرکتی نیز از «پیشوند‌های کشوری و موضوعی GS1» گرفته می شوند که به کشورهای مختلف یا موضوعات و حیطه‌های خاص داده شده‌اند.

[table id=1 /]