gs1_standards_share_icon_0

این دسته از استانداردهای GS1 برای ساده‌سازی تبادل اطلاعات و داده‌های مهم تجاری بین شرکا و طرف‌ها کاربرد دارند. استانداردهای GS1 در این حوزه، به دسته‌های زیر طبقه‌بندی می شوند:

تبادل داده‌ها (eCom)

eCom xml

EANCOM

 

به‌اشتراک‌گذاری داده‌های محصول

شبکه جهانی همزمان‌سازی داده‌ها (GDSN)

منبع GS1

 

سیستم اطلاعاتی کد الکترونیکی محصول یا EPCIS

 

طبقه‌بندی جهانی محصول یا GPC

 

شماره جهانی قلم کالای تجاری یا GTIN + بر روی Web