gs1_standards_share_icon_0

اين دسته از استانداردهای GS1 براي ساده‌سازی تبادل اطلاعات و داده‌های مهم تجاری بين شركا و طرف‌ها كاربرد دارند. استانداردهای GS1 در اين حوزه، به دسته‌های زير طبقه‌بندی می شوند:

تبادل داده‌ها (eCom)

eCom xml

EANCOM

 

به‌اشتراك‌گذاری داده‌های محصول

شبكه جهانی همزمان‌سازی داده‌ها (GDSN)

منبع GS1

 

سيستم اطلاعاتی كد الكترونيكی محصول يا EPCIS

 

طبقه‌بندی جهانی محصول يا GPC

 

شماره جهانی قلم كالای تجاری يا GTIN + بر روی Web