فرايند عضویت در GS1 و دريافت باركد برای محصولات به شرح مراحل زیر است :

 

  1. گرفتن يك پيش‌شماره شركتی GS1

ابتدا بايد ارائه‌دهنده محصول امتياز استفاده از يك پيش‌شماره شركتی GS1 را برای خود بگيريد. اين كار با مراجعه به يكی از سازمان‌های عضو GS1 در کشورهای مختلف انجام می‌پذیرد.

 

  1. ثبت اطلاعات الزامی و دادن شماره به هر نوع از كالاها

شماره‌ی شناسايی 13رقمی كالا (GTIN) به هر نوع از كالاها تخصيص می‌یابد.

 

  1. انتخاب روش چاپ

روش مناسب برای چاپ كدميله‌ای (باركد) انتخاب می‌شود. نكته مهم اين است كه روش‌های چاپ قديمی ممكن است منجر به ناخوانا شدن باركد در هنگام عمليات اسكن شوند.

  1. تعيين محيط اسكن و خواندن باركدها

محيطی كه در آنجا كدميله‌ای اسكن می‌شود را معين كنيد. اغلب در محيط فروشگاه‌های خرده‌فروشی يا انبارهای پخش اسكن انجام می‌شود.

  1. انتخاب نوع باركد

يك گونه از كدميله‌ای (باركد) را برای استفاده انتخاب كنيد. در فروشگاه‌های خرده‌فروشی سراسر دنيا تنها باركد استاندارد، EAN/UPC است.

 

  1. تعيين اندازه باركد و پيش‌بينی محل آن در طرح بسته‌بندی

اندازه كدميله‌ای را مشخص نماييد. يك باركد مخصوص كالای تجاری با EAN-13، بايد ارتفاع 22 میلی‌متر و پهنای كل 38 میلی‌متر داشته باشد. اندازه‌ی مجاز حداقل 80  و حداكثر 200 درصد مقدار فوق است. اين اندازه با احتساب فضای خالی (Quiet Zone) الزامی دو طرف باركد  است.

  1. تعيين قالب و فرمت شماره‌های زير باركد

متن نوشته در كدميله‌ای را قالب‌دهی كنيد. شماره‌های زير باركد كه افراد بتوانند بخوانند بايد خوانا بوده و به‌درستی با فونت انگليسی درج شود.

  1. تعيين رنگ مناسب برای ميله‌ها و زمينه باركد

رنگ زمينه (روشن) و رنگ ميله‌های كدميله‌ای (تيره) را تعيين كنيد. بهترين رنگ براي زمينه، سفيد و بهترين رنگ برای ميله‌ها سياه است. اين رنگ بايد به گونه‌ای انتخاب شود كه در چاپ فقط از يك مخزن رنگ و در يكبار چاپ آن انجام گردد نه از تركيب چهار رنگ.

  1. تعيين محل قرارگرفتن باركد بر روی بسته‌بندی كالا

محل قرارگرفتن كدميله‌ای بر روی كالا را مشخص نماييد. محل قرار گرفتن معمولاً در قسمت پشت محصول و گوشه سمت راست و پايين است. نبايد نزديك لبه‌های بسته‌بندی باشد. نبايد روی درزها باشد. نبايد قسمتی از بسته‌بندی روی باركد را بپوشاند.

  1. كنترل مستمر باركدها و نظارت بر حفظ كيفيت چاپ آن‌ها

برنامه‌ای را برای كنترل درستی و دقت كدميله‌ای برقرار كنيد. برای هر باركدی كه چاپ مي‌شود، قبل از چاپ انبوه نمونه‌هايی را با دستگاه باركدسنج بررسی كنيد. خدمات سنجش و صحه‌گذاری باركد توسط مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران ارائه می‌شود.