ابتکارات GS1 در حوزه خواربار فروشی:

  1. ارائه تخصص و رهبری برای تغییر آینده صنعت
  2. تعامل با همسالان و شرکای تجاری در یک محیط کاری مشترک
  3. اشتراک گذاری و یادگیری بهترین شیوهها برای پیشرفتهای عملیاتی
  4. به دست آوردن بینش به چالشها و فرصتها در هر ارتباط مربوط به زنجیره تامین
  5. کمک به تعریف راه حلها برای انطباقپذیری با قوانین با توجه به قابلیت ردیابی و ایمنی موادغذایی
    بهرهمندی از تخصص، دانش و خدمات پشتیبانی GS1 ایران