مجموع ۴۴۴،۴۰۱ کد GTIN تاکنون توسط گروه­  GS1Cloud ایران بارگذاری شده است.