عبارت Blockchain  معانی و مصارف مختلفی دارد:

تکنولوژی که اساس آن بر رهبری مشترک برای اطلاعات می باشد

الگوریتمی که کمک می کند به وفاق و اجماع غیرمتمرکز رسید

به عنوان یک سیستم رهبری مشترک اطلاعات مستقر شده

یک لغت جادویی به عنوان یک کاربرد عمومی

 • Blockchains

  •  پایگاه های داده مشترکی برای ثبت چیزهایی هستند که هیچ وقت تغییر نمی کنند و همیشه رو به رشد هستند
  • شیوه رایج تکنولوژی رهبری غیرمتمرکز
  • آن ها غیر متمرکز هستند
  • هیچ سازمانی نمی تواند حاکمیت اطلاعات و فرآیندهای اعتبارسنجی آن را کنترل کند
  • آن ها صرفا توزیع شده نیستند 
  • آن ها ممکن است برای قوانین اعتبارسنجی داده و تراکنشات رویه های را ذخیره سازی کنند
  • این ها به عنوان “قراردادهای هوشمند” شناخته شده اند و توسط هر شرکت کننده مستقل قابل اثبات است
  • آنها می توانند رمزنگاری ارز را پشتیبانی کنند
  • برای پایگاه های داده ای که درگیر تراکنشات پرداختی است مورد استفاده است
  • برای جبران همکاری سازمان ها با دولت این موضوع می تواند به صورت بالقوه مفید باشد (البته Blockchain گران است)