سازمان جهاني GS1 براي رديابی و رهگيری، يك مدل جامع و فراگير ارائه نموده است. بر اساس مدل GS1 اگر تمام طرف‌های حاضر در يك زنجيره تأمین، رديابی درونی و بيرونی را انجام دهند، فرآيند رديابی كامل در سراسر زنجيره اجرا می‌شود.

شکل1: قابليت رديابی در زنجيره تأمین، در درون شركت‌ها و بيرون آن‌ها شكل مي‌گيرد.

هدف از انجام فرآيند رديابي براي طرف‌هاي حاضر در آن، اين است که اطلاعاتی درباره تاريخچه، کاربرد يا مکان یک ‌قلم کالای نيازمند رديابي، از هر نقطه در زنجيره تأمین به دست می‌آيد. در هر فرآيند رديابي، به‌ طور معمول مراحل زير انجام می‌شود:

مراحل فرايند رديابی بر اساس استاندارد GS1

مراحل فوق به‌طور مختصر در ادامه معرفی‌شده‌اند. توجه داشته باشيد كه «برنامه‌ريزی و سازمان‌دهی» در درون مراحل رديابی نيست و پيش‌نياز آن است. علاوه بر آن «به‌كارگيری و استفاده از اطلاعات» نيز درون مراحل رديابی نبوده و پيامد آن است.

 برنامه‌ريزی و سازمان‌دهی (پيش‌شرط لازم)

خروجی اين مرحله به اين صورت است كه همه طرف‌های حاضر در فرآيند رديابی مشخص مي‌كنند چگونه داده‌های رديابی را تعيين، جمع‌آوری، به اشتراک‌گذاری و نگهداری کنند. همچنين مشخص می‌كنند چگونه ارتباطات بين ورودی­‌ها، فرآيندهای درونی و خروجی­‌ها را برقرار و مديريت ‌نمايند.

 شناسايی و تنظيم داده‌های اصلی

خروجی اين مرحله به‌ صورت زير است: همه طرف‌های حاضر در فرآيند رديابی داده‌های مبنای خود مانند نام و شماره شناسايی اقلام تجاری (GTIN) و شماره جهانی مكان‌ها (GLN) و ساير داده‌های اصلی را در همه‌ی سيستم‌های تبادل اطلاعات باهم تنظيم و هماهنگ می‌نمايند. برای آشنايی با ساختار داده‌های اصلی در سيستم GS1 به مستند GS1 General Specification مراجعه نماييد. همچنين كارشناسان مركز ملی شماره‌گذاری كالا و خدمات ايران نيز آماده راهنمايی شما درباره استانداردهای سيستم GS1‌ هستند.

ثبت داده‌هاي رديابي

خروجي اين مرحله به اين صورت است كه طرف‌هاي حاضر در فرآيند رديابي مي­توانند اقلام نيازمند رديابی را شناسايي کرده و داده‌های رديابی توافق شده و مرتبط را جمع‌­آوری و ثبت نمايند. اين داده‌ها درباره اقلام نيازمند رديابی است که در زنجيره تأمین جريان دارند.

 درخواست رديابی

خروجي اين مرحله به اين صورت است كه داده‌های رديابی در دسترس قرارگرفته و طرف‌های حاضر در فرآيند رديابی برای یک‌طرف مجاز كه درخواستی برای رهگيری یک ‌قلم نيازمند رديابی ارائه نمايد، مي­توانند اطلاعات مورد توافق، خوانا، جامع، صحيح و به‌روز تهيه و ارائه نمايند.

درخواست رهگيری با تبادل داده‌هايی که جمع‌آوري و ثبت‌شده‌اند سروکار دارد. يک درخواست رهگيری مي­تواند هفته‌ها، ماه‌ها يا سال‌ها پس‌ازاینکه قلم نيازمند رديابي به جريان افتاد، مصرف شد يا استفاده گرديد، تنظيم و ارائه شود. انواع درخواست‌های رهگيری که طرف‌های حاضر در فرآيند رديابی مي‌خواهند آن‌ها را ارائه دهند، تعيين‌کننده داده‌های رديابی است که طرف‌ها بايد با هم مبادله نمايند. برای مثال سوابق کيفيت براي واحدهای بزرگ جابجا شونده لازم نيست اما، مي­تواند در صورت وجود اهدافی برای مسائل ايمنی محصول و يافتن منشأ آن به کار آيد.

 بكارگيری و استفاده از داده‌ها (كاربرد اطلاعات)

كاربرد اطلاعاتی که حاصل درخواست رديابی است، می­‌تواند مثلاً جهت ريشه‌يابی و حل يک مسئله کيفيتی يا مطلع نمودن طرف‌های حاضر در فرآيند رديابی باشد.