444

استانداردهای GS1 در حوزه کاربرد، از ترکیب سه دسته استانداردهای فوق به دست می آیند و در فرایندهایی مانند ردیابی، مدیریت کیفیت داده‌ها و مدیریت کوپن‌های دیجیتالی استفاده می شوند. اگرچه استانداردهای شناسایی، ضبط خودکار و تبادل الکترونیکی داده‌ها، پیش‌نیازهایی ضروری و زیرساخت‌هایی بسیار پراهمیت برای تسهیل فرایندها در زنجیره تأمین هستند، اما تا زمانی که کاربردهای مناسبی برای آن‌ها نیابیم، به اهدافی که در زمان توسعه این استانداردها در نظر داشته‌ایم نخواهیم رسید. بنابراین، GS1 در طول بیش از 40 سال سابقه فعالیت خود، همواره به دنبال جاری سازی این استانداردها در کاربردهای مناسب و مفید در زنجیره تأمین صنایع و بازارهای مختلف بوده است.

استانداردهای GS1 چگونه کار می کنند؟

استانداردهایGS1 با شناسایی محصولات، مکان‌ها دارایی ها و … به صورت یکتا، ضبط دقیق داده‌ها و تبادل الکترونیکی اطلاعات به صورت خودکار، بنیان اطلاعاتی مشترکی برای کسب‌وکارها ایجاد می کنند تا با استفاده از این بنیان مشترک، فرایندهای فیزیکی، اطلاعاتی و مالی خود را با سادگی و دقت بیشتر انجام دهند. علاوه بر این، کسب‌وکارها می توانند با ترکیب استانداردهای مختلف GS1، اثربخشی و کارآیی فرایندهایی مانند «فراخوان بازگشت محصول» را بهبود بخشند.

Barcode