گروه‌های فنی

تضمین استانداردهای ما نیازهای صنعت ایران را برآورده می‌کند

گروه‌های فنی ما متخصصان بسیاری از شرکت‌ها، خرده‌فروشان، بیمارستان‌ها و اپراتورهای خدمات مواد غذایی و تأمین‌کنندگان آنها را با ارائه‌دهندگان خدمات و مشتریان خود گردهم آورده‌اند.

هدف آنها اطمینان از این است که استانداردهای ما نیازهای صنعت ایران را با نشان دادن منافع اعضای ما در فرآیند مدیریت استاندارد جهانی (GSMP) برآورده سازند.

هر گروه دامنه و اهداف مشخصی دارند، گروه‌های فنی برای منافع کل صنعت کار می‌کنند.

اهداف اصلی عبارتند از:

بررسی استانداردهای جهانی جدید

تهیه مواد پشتیبانی برای کمک به استانداردهای ما در به دست آوردن تصویب گسترده در صنعت

 

گروه‌های فنی ما در حال حاضر مناطق زیر را پوشش می‌دهند:

گروه توسعه و اجرای بارکد (BCG)

استانداردها و گروه اجرای( EDI ESIG)

نحوه پیوستن به گروه

شما به عنوان یک عضو GS1  ایران واجد شرایط هستید که به گروه های فنی ما بپیوندید. شما نیاز به درک درستی از فرآیندهای مربوط به استانداردهای ما و البته علاقه شدید به تدوین استانداردها برای منافع کل صنعت دارید.