استانداردهای شناسايی GS1، استانداردهايی هستند كه كدها يا كليدهايی را برای شناسايی يكتا و بی‌ابهام موجوديت‌های مختلف در دنيای واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستيكی، مكان‌های فيزيكی، اسناد، روابط خدماتی و ساير موجوديت‌ها) تعريف می‌كنند تا از اين كليدها در سيستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

استانداردهای GS1 اين قابليت را فراهم می‌كنند تا برای شناسايی منحصربه‌فرد هر «چيز» يا به عبارت بهتر هر «موجوديت»، يك شناسه‌ی يكتای جهانی تخصيص داده شود. شناسه‌هايی كه مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجوديت می‌توان داد، با كمك «پيش‌شماره شركتی GS1» صادر می گردند. هر شركتی كه عضو GS1‌ می‌شود، يك پيش‌شماره شركتی منحصر‌به‌فرد دريافت می‌كند كه با اين كار، امكان شناسايی آن شركت در تمام دنيا به‌صورت يكتا فراهم می‌شود.

اين پيش‌شماره‌های شركتی نيز از «پيشوند‌های كشوری و موضوعی GS1» گرفته می‌شوند كه به كشورهای مختلف يا موضوعات و حيطه‌های خاص داده شده‌اند.

مهم‌ترین شناسه‌های GS1 به شرح زیر هستند: