استانداردهای شناسایی GS1، استانداردهایی هستند که کدها یا کلیدهایی را برای شناسایی یکتا و بی‌ابهام موجودیت‌های مختلف در دنیای واقعی (مانند اقلام تجاری، واحدهای لجستیکی، مکان‌های فیزیکی، اسناد، روابط خدماتی و سایر موجودیت‌ها) تعریف می‌کنند تا از این کلیدها در سیستم‌های اطلاعاتی استفاده شود.

استانداردهای GS1 این قابلیت را فراهم می‌کنند تا برای شناسایی منحصربه‌فرد هر «چیز» یا به عبارت بهتر هر «موجودیت»، یک شناسه‌ی یکتای جهانی تخصیص داده شود. شناسه‌هایی که مطابق با استانداردهای GS1 به هر موجودیت می‌توان داد، با کمک «پیش‌شماره شرکتی GS1» صادر می گردند. هر شرکتی که عضو GS1‌ می‌شود، یک پیش‌شماره شرکتی منحصر‌به‌فرد دریافت می‌کند که با این کار، امکان شناسایی آن شرکت در تمام دنیا به‌صورت یکتا فراهم می‌شود.

این پیش‌شماره‌های شرکتی نیز از «پیشوند‌های کشوری و موضوعی GS1» گرفته می‌شوند که به کشورهای مختلف یا موضوعات و حیطه‌های خاص داده شده‌اند.

مهم‌ترین شناسه‌های GS1 به شرح زیر هستند: