با توجه به گزارش معاون هماهنگی توزیع نیروی برق ایران (توانیر) دستورالعمل کدگذاری تجهیزات شبکه های توزیع نیروی برق به منظـور  ردیابی و احراز اصالت تجهیزات مورد استفاده در شبکه توزیع با حضور نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق و نمایندگان مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است، جهت اجرا در مرحله اول بر روی تعدادی از تجهیزات منتخب شبکه توزیع شامل ترانسفورماتورهای قدرت، انواع کنتور، انواع پایه‌های بتنی، کامپوزیت و چدنی، مقره، کات اوت، برقگیر، انواع چراغ روشنایی معابر و المپ ارسال میشود. 

متن دستورالعمل در سامانه تایید اصالت کالا GS1 ایران قابل مشاهده است.