استانداردها GLN – EPCIS

GLN

Global location number یا شماره جهانی مکان که به صورت اختصاری آن را GLN می نامیم، شماره ای است که شرکت ها برای شناسایی مکان خود از آن استفاده می کنند.این شماره هر سطحی از محل مورد نیاز را شناسایی می کند.

EPCIS

Electronic product code identify services یا خدمات اطلاعاتی کد الکترونیکی محصول که به صورت اختصاری آن را EPCIS می نامیم، استانداری است که شرکای تجاری را قادر می سازد تا اطلاعات پیرامون تغییرات فیزیکی و وضعیت محصولات را در طول زنجیره تامین به اشتراک بگذارند.