• دوره آشنایی با استانداردهای تسهیل تجارت در سطح بین المللی
  • دوره آشنایی با استانداردهای مدیریت زنجیره تامین در سطح بین المللی GS1
  • استانداردها و راهکارهای GS1 در حوزه حمل و نقل و لجستیک
  • دوره کاربرد GS1 در خرده فروشی
  • دوره GS1 Cloud
  • استانداردهای مدیریت زنجیره تامین
  • دوره PMBOK
  • دوره تسهیل تجارت
  • دوره های کدینگ

لینک به:

https://learning.gs1-ir.org/